Regulamin

1. Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich klientów serwisu ulotkowo.pl, w tym również zamawiających u nas z pominięciem sklepu internetowego. Zamówienie usług druku na www.ulotkowo.pl może złożyć każdy, kto zapoznał się z naszym Regulaminem i go akceptuje. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za treść oraz formę przesyłanych do druku projektów i materiałów (tekst oraz grafika), również za ew. naruszenie praw autorskich i wszelkich innych praw. Ulotowo.pl nie udostępnia osobom trzecim danych teleadresowych swoich Klientów.Będziemy wykorzystywać te dane wyłącznie do kontaktów potrzebnych podczas wykonywania zleceń, rozliczania opłat za realizowane zlecenia, dostaw pod wskazany adres, informowania Państwa o ważnych zmianach w ofercie, a także działań marketingowych zgodnych z obowiązującym prawem.(Ust. z dn 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych z obowiązującymi zmianami.)Klient akceptując Regulamin zgadza się na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204)

2. Zamówienia www.ulotkowo.pl obsługuje następujące formy zamówienia: - generowane przez system sklepu www.ulotkowo.pl - zamówienia składane drogą elektroniczną, przez e-mail. - zamówienia wysyłane faksem. Zamówienie składane faksem bądź e-mailem musi zawierać: format netto pracy; ilość kolorów z palety CMYK mających być w użyciu na każdej ze stron; ilość i numery kolorów Pantone; ilości stron; ilość sztuk pracy; rodzaj materiału, na którym druk ma być wykonany (papier/karton i gramatura); listę uszlachetnień; i specyfikację obróbki introligatorskiej. Prace docinamy do formatu netto podanego w zleceniu. Potrzebujemy informacji o: - ewentualnym falcowaniu (składaniu), - bigowaniu (tłoczeniu linii łamu), - sztancowaniu, - rodzaju i specyfikacji oprawy(tam gdzie jest stosowana), - oraz innych zamawianych pracach introligatorskich i/lub uszlachetnieniach. Dodatkowo zamówienie musi zawierać następujące informacje: - dane do faktury, - adres do wysyłki (jeśli inny niż podany do faktury), - adres do wysyłki faktury (jeśli inny niż adres do wysyłki), - metodę płatności wybraną z przez klienta z dostępnych opcji.

3. Płatności. W momencie przesłania zamówienia Klient automatycznie zobowiązuje się uiścić koszty wynikające z tytułu realizacji i ewentualnej wysyłki przedmiotu zamówienia. Akceptowane przez nas sposoby płatności to: - płatność gotówką w biurze w Poznaniu, - płatność kurierowi przy dostawie, gotówką do kwoty 1000zł netto, - płatność kartą płatniczą z zastosowaniem naszego systemu e-płatności, poprzez system płatności elektronicznych dotpay.eu, do kwoty 400zł netto w momencie złożenia zamówienia. W takim przypadku warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest pozytywna autoryzacja płatności przez system dotpay.eu. Autoryzacja płatności może trwać od kilku minut do 12h. - przedpłata przelewem na rachunek bankowy w momencie złożenia zamówienia. Numer rachunku bankowego: PKO BP 84 1020 4027 0000 1402 1401 1730. Składając zamówienie w serwisie www.ulotkowo.pl klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu wystawcy i odbiorcy. W przypadku zamówień powyżej 1000 PLN wymagamy wysłania faxem podpisanego przez zamawiającego potwierdzenie zamówienia. W szczególnych przypadkach może być wymagana przedpłata. Klient będzie o wysokości takiej przedpłaty informowany przed oddaniem zlecenia do realizacji. Wysokość przedpłaty każdorazowo ustalimy z Klientem. Inne formy płatności mogą być dostępne tylko po pisemnej, lub udzielonej przez e-mail, zgodzie pracownika www.ulotkowo.pl Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i nie ulega zmianie. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami netto, należy do tych cen doliczyć podatek VAT 23%, dla Państwa wygody kwotę brutto podajemy w nawiasach. Ulotkowo.pl może wprowadzać zmiany w cennikach bez uprzedzenia klientów.

4. Realizacja zamówień. Ulotkowo.pl wymaga rejestracji i logowania, w celu składania zamówień. Rejestracja na naszej stronie oznacza oświadczenie o poprawności i zgodności z prawdą danych identyfikujących zamawiającego. Klient jest zobowiązany każdorazowo potwierdzić swoje zlecenie telefonicznie bądź e-mailowo.Projekty lub materiały do projektów zleconych prosimy przesyłać na serwer FTP. na konto e-mail można przesłać tylko pliki o rozmiarze poniżej 10mb.Projekty i materiały do projektów zleconych muszą być przygotowane zgodnie ze specyfikacją podaną na www.ulotkowo.pl. porady projektowania. Prosimy pamiętać, aby nazwy plików i/lub katalogów w których umieszczacie Państwo projekty zawierały nazwę firmy i format zlecenia. Pliki przesłane do realizacji są traktowane jako wersja ostateczna. Pliki uszkodzone, czyli nie otwierające się, nie dające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie, zawierające wirusy, nie spełniające wymagań do druku - nie mogą być realizowane, o takim fakcie poinformujemy niezwłocznie po sprawdzeniu plików jednak nie później niż data realizacji zamówienia. Po rozpoczęciu realizacji nie są możliwe jakiekolwiek zmiany w projektach, ani anulowanie zlecenia. W szczególnych przypadkach www.ulotkowo.pl może odmówić realizacji zlecenia, bez podania przyczyn po zapoznaniu się z projektem bądź szczegółami zlecenia, nie później niż data realizacji zlecenia.

5. Terminy realizacji zamówień Terminy realizacji zamówień składanych na stronie www.ulotkowo.pl podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.

6. W przypadku płatność przelewem, oraz płatność elektronicznej,termin realizacji zlecenia liczy się od daty: - Złożenia zlecenia. - Zaksięgowaniem na naszym koncie wpływu opłaty za zlecenie. - Przesłania (bądź akceptacji zleconego przez Klienta) poprawnego projektu do druku do 9.00 dnia roboczego, przy spełnieniu wszystkich powyższych warunków.

7. W przypadku płatności za pobraniem, termin realizacji zlecenia liczy się od daty: - Złożenia zlecenia. - Przesłania (bądź akceptacji zleconego przez Klienta) poprawnego projektu do druku do 9.00 dnia roboczego, przy spełnieniu wszystkich powyższych warunków.

8. Termin realizacji może się wydłużyć w przypadku, gdy Klient wymaga wprowadzenia jakichkolwiek zmian w projekcie oraz istotnych zmian w trybie i sposobie realizacji zamówienia np. - Zmiana jakichkolwiek parametrów pracy(rodzaju papieru, wymiaru, sposobu obróbki introligatorskiej i innych).- Zmiana miejsca i/lub sposobu dostawy.- Wszelkie inne zmiany do pierwotnie złożonego zamówienia. Wprowadzenie takich zmian może być objęte dodatkowymi kosztami, nieujętymi w cennikach, które będzie musiał zaakceptować Klient. W przypadku braku akceptacji przez Klienta dodatkowych kosztów, zamówienie jest realizowane w pierwotnym brzmieniu.

9. Każdorazowo możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian do zamówienia raz przyjętego do realizacji musi potwierdzić pracownik Ulotkowa.pl pisemnie, lub drogą e-mailową.

10. Ulotkowo.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji wynikłe z przyczyn niezależnych od wykonawcy. W każdym przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu realizacji zamówienia.

11. Przesyłanie projektów i plików niezbędnych do realizacji zlecenia. Projekty lub materiały do projektów zleconych prosimy przesyłać na serwer FTP. Na konto e-mail można przesłać tylko pliki o rozmiarze poniżej 10mb.Projekty i materiały do projektów zleconych muszą być przygotowane zgodnie ze specyfikacją podaną na www.ulotkowo.pl. Przy przygotowywaniu pliku do druku należy wziąć pod uwagę tolerancję błędu krajarki, która może wynieść do 2 mm. Prosimy pamiętać, aby nazwy plików i/lub katalogów w których umieszczacie Państwo projekty zawierały nazwę firmy i format zlecenia. Pliki przesłane do realizacji są traktowane jako wersja ostateczna. Podstawowym formatem przyjmowanych prac jest pdf. Prace mogą być przysłane w otwartych plikach z programów graficznych, w takim przypadku portal ulotkowo.pl nie ponosi odpowiedzialności za błedy wynikające z różnicy wersji oprogramowania. Nośniki danych, na których są dostarczane projekty, nie są odsyłane, i nie są archiwizowane. Własność intelektualna klienta zawarta w plikach przesłanych przez FTP może być chroniona przed dostępem osób trzecich tylko wtedy, gdy pliki te zostaną przesłane na indywidualne konto FTP(możemy stworzyć takie konto w wyjątkowych przypadkach na prośbę Klienta, jeśli Klient zawarł taki wymóg w osobnej umowie o współpracy). Nie możemy zapewnić takiej ochrony w przypadku ogólnodostępnego konta FTP.

12. Dostawa zamówień. Termin dostawy = suma czasu realizacji druku i czasu dostawy przedmiotu zamówienia przez firmę kurierską. Szczegóły na temat warunków realizacji dostawy dostępne na www.dpd.com Ulotkowo.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zagubienia lub opóźnienia przesyłek podczas transportu.

13. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie należy zgłosić kurierowi w momencie odbioru towarów. Osoba odbierająca jest zobowiązana sporządzić protokuł reklamacyjny z udziałem kuriera firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie www.ulotkowo.pl. Reklamacje nie spełniające powyższej procedury nie będą uwzględniane. Decyzje w sprawie zakresu i wymiaru reklamacji dotyczących przesyłek zależą wyłącznie od firmy kurierskiej. Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze otrzymanego produktu w stosunku do oczekiwań, warunkiem dochodzenia reklamacji jest przesłanie przed drukiem odbitki próbnej (certyfikowanego proofa cyfrowego lub kromalinu).

14. Reklamacje dotyczące jakości produktów bądź usług należy zgłaszać do 7 dni od chwili dostawy. Reklamacje trzeba przesłać pisemnie faksem lub pocztą, podając szczegółowy opis wady i numer faktury. W terminie do 7 dni od zgłoszenia reklamacji należy dostarczyć do nas 100% reklamowanego nakładu, na adres siedziby ulotkowo.pl. Przekroczenie podanych tu terminów skutkuje automatycznym odrzuceniem reklamacji. Koszt zwrotu reklamowanego towaru na terenie całego kraju, w przypadku uznania reklamacji pokrywa portal ulotkowo.pl W ciągu 14 dni reklamacja zostanie rozpatrzona, a nasz pracownik poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, zwracamy reklamowane materiały na koszt Klienta.

15. Drukarnia ma prawo zwrotu zaliczki w terminie do 14 dni od momentu anulacji zlecenia.

16. Projekty, które Państwo zamawiają u nas są częścią składową zamówienia na realizację druku zamówionego produktu. Prawa autorskie do porojektów posiada nasza firma i ich przekazanie jest możliwe ale za dodatkową opłatą.

17. W przypadku rezygnacji z wykonanego przez Drukarnię projektu lub wykonanych poprawek , będzie naliczony koszt wykonania projektów wstępnych

18. Wszystkie promocje umieszczone na stronie ulotkowo.pl dotyczą artykułów z oferty standardowej sklepu.

19. Elementy tekstowe lub graficzne powinny znajdować się w odległości niemniejszej niż 3 mm od linii cięcia. Czarne teksty na kolorowym tle powinny mieć włączoną opcję overprint.  Minimalny stopień pisma drukowanego w jednym  kolorze wynosi 6 pt.

Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi  8 pt.

Wszystkie fonty powinny zostać zamienione na krzywe. Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,2 pt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pt

 

Istnieje możliwość wystąpienia różnicy kolorystycznej w wysokości +/- 5%.

Format netto rzeczywistego wyrobu może mieć odstępstwo 2 mm.
20. Ochrona danych osobowych Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Betmor-Poligrafia s.c. zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wszelkie dane podane przez Zamawiającego nie mogą być udostępniane innym podmiotom bez jego wiedzy i zgody. Zamawiający składając zamówienie potwierdza, iż udostępniając Drukarni Betmor-Poligrafia poprzez portal internetowy Ulotkowo.pl materiały potrzebne do realizacji zlecenia nie narusza postanowień Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelką odpowiedzialność za niezgodność przekazanych materiałów z podaną ustawą ponosi Zamawiający. Administratorem danych jest Drukarnia Betmor-Poligrafia, mająca swoją siedzibę w Poznaniu, ul. Chlebowa 16. Administrator danych poddaje je archiwizacji w celach księgowych oraz marketingowych i ma prawo do usunięcia tych danych osobowych bez obowiązku uprzedniego informowania Zamawiającego. Dane wprowadzone przez zamawiającego w systemie Ulotkowo.pl można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres biuro@ulotkowo.pl

W związku z awarią serwerowni OVH, nasz sklep w najbliższych dniach nie będzie działał w pełnej funkcjonalności. W sprawie złożonych zamówień prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@ulotkowo.pl lub numerem telefonu 616540680.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 
 
Zespół Ulotkowo.pl